Risico inventarisatie en evaluatie (RIE) formulier - bereiden van maaltijden
1) Bedenken en uitwerken activiteit Bij het bedenken en uitwerken van een activiteit speel je denkbeeldig het filmpje van de uitvoering van de activiteit (en transport daarnaar toe) af. 2) Invullen risico inventarisatie en evaluatieformulier Bij het invullen van een risico inventarisatie en evaluatieformulier bedenk je bij elke vraag:
 • Eerst: Is deze vraag van toepassing (relevant) of niet van toepassing (N.v.t.)
 • Daarna: indien de vraag wel van toepassing is, dan bedenk je welke beheersmaatregel je zou moeten treffen bij het invullen van Ja of Nee.
 • Vervolgens geef je in een korte toelichting aan of en hoe het risico beheersbaar gemaakt kan worden, danwel wat je doet als het risico toch een letsel/schade wordt.
Graag elke activiteit (dus ook een activiteit zoals begeleid vrij spelen of een kennismakingsspel) in een apart formulier invullen. bv.: Ga je op bivak/hike en je gaat daar bbq-en, dan vul je een formulier in voor bivak/hike en een formulier in voor eten bereiden. Wat is het verschil tussen risico en gevaar? Het is goed onderscheid te maken tussen gevaar en risico.
 • Risico heeft te maken met de kans dat iets niet goed kan gaan. Daarbij bepalen je eigen keuzes voor een groot deel of het wel of niet misgaat.
 • Gevaar is een rechtstreekse dreiging waar je zelf weinig invloed op uit kan oefenen.
De grens tussen gevaar en risico verandert naarmate kinderen ouder worden en zich verder ontwikkelen; voor een kind van 2 jaar is spelen bij open water een gevaar, terwijl dat voor een 12 jarige een risico kan zijn. Als vrijwilliger moet je een kind beschermen tegen gevaren, niet de risico’s wegnemen. Als een kind niet zelf de risico’s kan inschatten, omdat het daar de vaardigheden nog niet voor heeft of omdat de risico’s voor het kind niet zichtbaar zijn moet je als vrijwilliger dus ingrijpen. (bron: veiligheid.nl)
 • Wanneer is iets een reëel risico? Bedenk of er een reële kans is dat een risico een incident wordt.Bijvoorbeeld: Als je meerdere soorten voedsel (vlees, vis, groente, brood) op 1 werkplek gaat bereiden is de kans op kruisbesmetting reëel, maar bij enkel werken groente is de kans op kruisbesmetting zeer waarschijnlijk nihil. Het kan altijd voorkomen dat er een kruisbesmetting is, maar de vraag is of het risico bewust wordt opgezocht en daarmee reëel is of dat het iets is wat ondanks normaal (beheerst) gedrag ons overkomt. Als alles als reëel risico wordt aangevinkt, moet je ook voor al die risico's een beheersmaatregel nemen. Als blijkt dat je dat niet gaat doen, omdat het risico eigenlijk verwaarloosbaar/nihil is, dan moet je het risico ook niet als reëel beschouwen en niet zo aanvinken. We zien dan namelijk ook niet wat wel de echte risico's zijn waar we alert op moeten zijn en maatregelen voor moeten treffen. Hierbij geldt voor de bereiding van voedsel wel een veel hoger veiligheidscriterium gelet de zeer ernstige gevolgen van allergenen bij daarvoor gevoelige personen.
  Verklaring keuzes en toelichting
 • Ja (voldoende) > de vraag is relevant (situatie komt voor). Bij beheersmaatregel betekent Ja (voldoende) dat de beheersmaatregel het risico voldoende reduceert/wegneemt. Bij een kans op een risico betekent Ja (voldoende) dat er een reëel risico is.
 • Nee (onvoldoende) > de vraag is relevant (situatie komt voor). Bij beheersmaatregel betekent Nee (onvoldoende) dat de beheersmaatregel het risico onvoldoende reduceert/wegneemt. Bij een kans op een risico betekent Nee (onvoldoende) dat er geen reëel risico is.
 • N.v.t. > de vraag is niet relevant (situatie komt niet voor). Er is verder geen toelichting nodig.
 • Weet ik (nog) niet > de vraag is mogelijk relevant. Voor de uitvoering van de activiteit/handeling moet er duidelijkheid zijn over het risico. De RIE moet aangepast worden op basis van de inventarisatie voorafgaande de activiteit/handeling.
 • Notitie/toelichting > onderaan het formulier licht je toe op welke manier de reële risico's beheersbaar worden gemaakt (welke maatregelen tref je).
 
Geef aan voor welk subkamp of team dit formulier is ingevuld. 
JK, (Jongste Kamp), MK (Middelste Kamp), OK (Oudste Kamp), KS (Kookstaf), TD (Technische Dienst), Kampbreed (is voor weekcoördinator)
Vul jouw roepnaam en achternaam in.
Vul jouw e-mailadres in zodat je een afschrift van dit formulier kunt ontvangen.
Op welke datum/data wordt het bereiden van maaltijden uitgevoerd? (bv 06-07-2018 t/m 14-07-2018)
Geef de naam of beknopte omschrijving van de voorziening/installatie/locatie.
Algemene vragen
Onderstaande items gelden voor elke activiteit. Denk er goed over na. Een ongelukje zit immers in een klein hoekje, maar is vaak eenvoudig te voorkomen. Gaat het toch mis? Zorg dan dat je weet hoe je kordaat kunt handelen.
Belangrijke telefoonnummers zijn bekend vóór de start van de activiteit: actuele gegevens van dichtstbijzijnde dokterspost(en), tandarts, ziekenhuis en politie.
Alle begeleiders hebben elkaars telefoonnummer in hun telefoon plus de EHBO-er/BHV-er van de locatie.
De belasting van de vrijwilligers is zowel fysiek als t.a.v. tijdsbelasting acceptabel.
De organisatie draagt er zorg voor dat de aan hen toevertrouwde vrijwilligers zich houden aan wet- en regelgeving m.b.t. (hulp)middelen/materiaal en de afspraken die intern vooraf zijn gemaakt.
Is er een reële kans op een brandwond bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een flauwte bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een kneuzing bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een onderkoeling bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een oververhitting bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een oogletsel bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een oorletsel bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een schaafwond bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een snijwond bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op verdrinking bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een verrekking bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een verstuiking bij een deelnemer, begeleider of derde?
Is er een reële kans op een materiële schade van eigendom(men) een deelnemer, begeleider of derde?

Je hebt aangeven dat er voldoende kans op een van de bovengenoemde items is of dat je het nog niet weet. Neem beheersmaatregelen om het risico te verkleinen naar nee (onvoldoende) of zorg dat je er achter komt wat de risico’s zijn. Als je geen voldoende beheersmaatregelen kunt nemen om het risico naar aanvaardbare proporties te krijgen, overweeg dan om de activiteit geheel aan te passen of te schrappen. Let wel: het gaat om de veiligheid van de kinderen, vrijwilligers en/of derden. Denk hier niet te lichtzinnig over.

Tip: Een beheersmaatregel kan zijn extra ondersteuning vanuit TD, KS, maar ook bv extra externe EHBO-ers. Overleg dit met jouw coördinator.

Zorg dat de beheersmaatregel duidelijk in het draaiboek/programma staat.

Er zijn tenminste 2 personen aanwezig met een geldig EHBO- of (beperkter) BHV-diploma. Als er geen EHBO-er aanwezig is, dan is er een EHBO-er telefonisch bereikbaar voor instructies.
Bereiden van maaltijden
Procedure om te controleren of bij het bereiden van maaltijden en drinken de algemene hygiëneregels voor de overdracht van ziekteverwekkende organismen afdoende in acht worden genomen
Wordt voldaan aan de HACCP-beginselen en de Hygiënecode voor kleine instellingen in kinderopvang, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en jeugdzorg voor de bereiding van voedsel (die moet in de accommodatie aanwezig zijn)?
In het gehele proces van inkopen, bereiden, serveren, bewaren van voedsel worden tijdig de, van toepassing zijnde, registratieformulieren van de hiervoor genoemde hygiënecode bijgehouden.
Etenswaren waarvan de houdbaarheidsdatum of de aangegeven maximumbewaartemperatuur is overschreden, worden niet geconsumeerd en direct weggegooid.
Er wordt gelet op kruisbesmetting: geen snijplanken gebruiken voor groenten als deze al zijn gebruikt voor vlees.
Er wordt niet gerookt in ruimten waar wordt gewerkt met voedsel.
Kleine verwondingen worden direct rondom met waterafstotende pleister afgeplakt en er worden daarna huishoudhandschoenen aangetrokken.
Voor alle bij de voedselbereiding en -verwerking betrokken medewerkers is beschermende kleding (b.v. schorten) beschikbaar.
Er wordt rekening gehouden met eventuele diëten en medicijngebruik.
Vlees uit de winkel wordt altijd vervoerd in een afgesloten koelbox.
Alle koude componenten worden tot vlak voor consumptie in de koeling of vriezer bewaard.
Als het niet mogelijk is om producten gekoeld te bewaren wordt beheersing van presentatietijd (het zogeheten 2-uur borgingssyteem) toegepast.
Bereide etenswaren worden niet langdurig warm gehouden.
Overschotten van bereide etenswaren worden verwijderd of direct en snel gekoeld tot minstens onder 7º C en zo kort mogelijk bewaard.
Bereid vlees wordt gecontroleerd op voldoende gaarheid voor consumptie.
Deelnemers zijn vooraf getraind in het gebruik van benzinebranders.
Bij koken in de buitenlucht en barbecues is altijd blusmateriaal beschikbaar.
Barbecues staan stabiel en voldoende ver van brandbare voorwerpen.
Als de gasten/deelnemers/subkampen zelf voor hun maaltijden zorgen, dan beschikken ze over een goede koelkast en/of vriezer.
Notities
Benoem beheersmaatregelen ter reductie van de risico's/ geef een toelichting op de antwoorden ter verduidelijking of als reminder (voor een later bespreekmoment).