AANMELDFORMULIER LEIDING KINDERKAMP ZEELAND

Onderstaand formulier is bedoeld voor diegene die deel wil nemen als vrijwilliger/begeleider aan het Humanitas Kinderkamp Zeeland en
> minimaal 18 jaar oud is;
> tijdens de vakantieweek beschikt over een geldig VOG voor screeningscodes 84, 12, 21;
> bereid is zich te houden aan de gedragscode voor het omgaan met kinderen;
> bereid is mee te gaan tijdens het trainingsweekend in maart.

LET OP: door deze aanmelding geef je aan mee te willen; Vrijwillig is niet Vrijblijvend!
Na het goed doorlopen van 2 e-learnings (Algemene Introductietraining Humanitas + Basistraining Kindervakantieweken), het trainingsweekend, wederzijdse klik met het team gebleken geschiktheid (volgens de coördinatoren van het Kinderkamp Zeeland) en de juiste papieren (actuele VOG, onderschrijven gedragscode), en een beschikbare plek in het beoogde team,  word je door jouw beoogd teamcoördinator definitief gevraagd om mee te gaan als vrijwilliger met het Kinderkamp Zeeland van Humanitas. Je wordt dan verzocht om de vrijwilligersovereenkomst, gedragscode werken met jongeren, toestemmingsverklaring persoonsgegevens van het Humanitas te ondertekenen. Deze zal, namens Humanitas, mede worden ondertekend door de projectcoördinator.

In aanvulling op het landelijk privacy reglement van de Vereniging Humanitas is het overzicht gegevensvelden vrijwilligers Humanitas Kinderkamp Zeeland beschikbaar.
Bezoek voor meer informatie onze privacy pagina.

Alle vrijwilligers van het Humanitas Kinderkamp Zeeland moeten een actuele en geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Humanitas vraagt Dienst Justis om voor jou een VOG af te geven voor minimaal de screeningscodes:
> Personen belast met de zorg voor minderjarigen (code 84);
> Met gevoelige/vertrouwelijke gegevens omgaan (code 12);
> Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan (code 21).
Dienst Justis stuurt per e-mail een link en een code naar het door jou opgegeven e-mailadres met het verzoek om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Na ontvangst van de papieren VOG graag per ommegaande een pdf(/foto) van de voorzijde uploaden op http://www.humanitaskinderkamp.nl/vog

GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS DIE MET MINDERJARIGEN WERKEN OMGANGSREGELS EN GEWENST GEDRAG (2017)
Humanitas laat zich bij de ontwikkeling van deze gedragscode leiden door de rechten van het kind, het Wetboek van Strafrecht, tuchtrecht, model gedragscode NOV, haar eigen waarden en doelstellingen en het pedagogisch plan voor Humanitas Kindervakantieweken. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij de gedragscode kennen en conform de gedragscode het vrijwilligerswerk uitvoeren. Graag de artikelen goed lezen. Voor vragen/opmerkingen over de gedragscode kun je terecht bij de projectcoördinator van het Kinderkamp Zeeland. aanvulling Artikel 7: Bij Kinderkamp Zeeland is mogen deelnemers (kind/jongere) niet roken en/of alcohol drinken.  
Landelijk: Vrijwilligers maken met de kinderen een leuke vakantieweek om samen met plezier aan terug te denken.
Kinderkamp Zeeland: Elk kind ervaart de kampweek als een geweldige vakantieweek!

Daar waar de term jongeren wordt gehanteerd bedoelen wij alle minderjarigen van 0 - 18 jaar.

Artikel 1. Humanitas zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de jongere zich veilig en gerespecteerd voelt. Jongeren worden bij Humanitas gelijkwaardig en met respect behandeld. Discriminatie, intimidatie, pesten, roddelen en schelden worden niet getolereerd.

Artikel 2. Vrijwilligers geven jongeren de ruimte om zich te ontwikkelen, zij luisteren naar de jongeren en reiken desgewenst ideeën aan. Vrijwilligers leggen zoveel mogelijk de nadruk op de competenties van de jongeren. Complimenten geven is belangrijk.

Artikel 3. Vrijwilligers zijn geen hulpverleners en stellen zich niet als zodanig op naar jongeren (en ouders).

Artikel 4. Seksueel grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook en intieme relaties van vrijwilligers met jongeren zijn verboden. De vrijwilliger mag de jongere niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag op social media is eveneens verboden. (zie Meldprotocol seksueel grensoverschrijdend gedrag, kennisbank LB>beleid en onderzoek> vrijwilligersbeleid).

Artikel 5. De vrijwilliger heeft de plicht om de jongere naar vermogen te beschermen tegen elke vorm van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door derden. Hij moet erop toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de jongere is betrokken, wordt nageleefd.

Artikel 6. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hierover te melden bij de coördinator of diens leidinggevende. Als de coördinator of diens leidinggevende de beschuldigde is, moet gemeld worden bij de managers. Als deze manager zelf is beschuldigd, dan moet gemeld worden bij de directeur. Als de directeur in het geding is, bij het hoofdbestuur.

Artikel 7. Vrijwilligers roken en drinken niet in het bijzijn van jongeren. Bij jongeren wordt het roken en drinken zoveel mogelijk ontmoedigd. Drugsgebruik is verboden. Vrijwilligers met een EHBO diploma bieden in geval van nood eerste hulp.

Artikel 8. Fysiek geweld wordt niet getolereerd. Noch van vrijwilligers noch van jongeren. Wapens zijn verboden. Vrijwilligers melden wapenbezit en fysiek geweld aan de coördinator.

Artikel 9. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de jongere dan functioneel noodzakelijk.

Artikel 10. Vrijwilligers geven geen adresgegevens van zichzelf door aan jongere en zijn ouders. De vrijwilliger ontvangt de jongere niet bij hem thuis. Logeren en samen douchen zijn nimmer toegestaan, noch bij de vrijwilliger, noch bij het kind thuis. Vrijwilligers en jongeren ontmoeten elkaar op een neutrale plek, of bij het gezin van de jongere thuis. Indien functioneel zinvol dan kunnen binnen sommige programma’s jongeren bij vrijwilligers thuis komen. Voorwaarden zijn : vooraf toestemming van de ouders, zorgvuldig screenen van de vrijwilliger en controle van de coördinator. (vooraf dienen alle betrokkenen het toestemmingsformulier te ondertekenen, zie toestemmingsformulier, kennisbank>LB>Beleid en onderzoek> vrijwilligersbeleid).

Artikel 11. Het is niet toegestaan dat een volwassene en een jongere samen in een afgesloten ruimte verblijven zoals kleedkamer, slaapkamer, douche. Dit geldt vooral bij trainingen, kampen, reizen en uitjes. Als een volwassene de jongere apart wil spreken, dan altijd met 2 volwassenen in een ruimte. Uitzondering; binnen enkele programma’s is het functioneel dat een vrijwilliger samen met een jongere in één ruimte verblijft. Voorwaarden zijn: vooraf toestemming van de ouders, zorgvuldig screenen van de vrijwilliger (bij de intake en tijdens training) en controle door de coördinator.(ook in dit geval dienen alle betrokkenen het toestemmingsformulier te ondertekenen).

Artikel 12. Vrijwilligers mengen zich niet in conflicten tussen ouders en jongeren. Vrijwilligers blijven neutraal. Zij kiezen geen partij.

Artikel 13. Vrijwilligers geven geen informatie over jongeren door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het politie - of justitieel onderzoek.

Artikel 14. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling neemt de vrijwilliger direct contact op met de coördinator, die handelt conform het Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling. zie kennisbank, LB>beleid en onderzoek> Vrijwilligersbeleid).

Artikel 15. De ondersteuning van de vrijwilliger aan de jongere wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd door de coördinator. Conflicten worden opgelost in overleg met vrijwilligers en coördinator.

Artikel 16. Vrijwilligers lenen geen geld aan en van jongeren en accepteren en geven geen cadeaus.

Artikel 17. In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet, of bij twijfel, beslist het hoofdbestuur of een door het bestuur aangewezen persoon.

Achtergrond
Ben je eerder meegeweest met het Humanitas Kinderkamp Zeeland?
Waarom wil je mee als vrijwilliger?
Waarvan/via wie ken je het Humanitas Kinderkamp Zeeland?
Welke ervaring (eerdere kindervakantieweken, soortgelijke kampen, vrijwilligerswerk, werk, opleiding, vaardigheden, hobby's) heb je met kinderen waarvoor een vakantie of 'er even tussenuit zijn' geen vanzelfsprekendheid is en/of omgaan met kinderen/jongeren?
Persoonlijke gegevens
Het is belangrijk om te weten wie meegaat op kamp. Daarom dien je onderstaande gegevens zorgvuldig en correct in te vullen. Indien vragen niet duidelijk zijn, kun je contact opnemen met de projectcoördinator via het contactformulier.
Gegevens welzijn
Heb je één of meerdere voedselallergieën en/of een (door een arts) voorgeschreven dieet? (Voor 120 personen eten bereiden eist veel voorbereiding. Niet noodzakelijke diëten maken dit onnodig moeilijk. Gelieve hier rekening mee te houden bij het beantwoorden van deze vraag).
Graag zo zorgvuldig mogelijk. (bv: geen gluten, geen lactose, geen pinda's, geen sorbitol)
Heb je last van een of meerdere allergieën? (anders dan voedingsallergieën).
Vul hier de allergieën in. (bv: Hooikoorts, kattenharen, zonneallergie). (geen voedselallergieën)
Moeten wij iets over jouw gezondheidstoestand weten voor het geval zich een situatie voordoet die gevaarlijk/nadelig kan zijn voor jou of anderen? (bv epilepsie, diabetes, nachtblindheid)
Geef aan welk risico jij of anderen zouden kunnen lopen en hoe dit risico beheersbaar gemaakt kan worden.
Geef de volledige naam van de persoon die we kunnen/moet bereiken in geval van een noodgeval met jou.
Geef de relatie van deze persoon met jou aan (vader, moeder, partner, broer, zus, etc.)
Geef het eerste (mobiele) telefoonnummer waarop voorgenoemde persoon goed bereikbaar is.
Overige gegevens
Geef aan of je een zwemdiploma hebt.
Ben je in het bezit een geldig autorijbewijs en/of heb je op kamp beschikking over een auto?
Heeft de auto die je meeneemt naar kamp een inzittendenverzekering? (Deze is verplicht om deelnemers/vrijwilligers te vervoeren tijdens kamp).
Hoeveel zitplaatsen (inclusief bestuurdersplaats) heeft de auto?
Mag een ander persoon dan jijzelf/jouw partner de auto die je meeneemt besturen?
Ben je in het bezit van een geldig vaarbewijs? Zoals:
Machtiging bootleiding Z1
Machtiging bootleiding Z2
Machtiging bootleiding ZZ
CWO: Kielboot III
CWO: Kielboot IV
CWO: Kajuitjacht II
CWO: Zeezeilen III
CIOS: klein-keuzevak watersport
Als je een vaarbewijs hebt, geef dan aan welk type vaarbewijs je hebt.
Ben je in het bezit van een geldig EHBO-diploma of BHV-certificaat of reanimatie-certificaat of Medical First Aid-certificaat? Ben je brandweerman met een afgeronde LPLHB-training of ben je arts (in opleiding) of verpleegkundige met een BIG-registratie?

Welke maat kampt-shirt kunnen we voor je bestellen? (De dames t-shirts kunnen wat klein uitvallen).
Belangstelling
Geef aan voor welke functie en team je interesse hebt op kamp.
Geef aan voor welke functie je belangstelling hebt.
Vul hier de andere functie in.
Geef aan bij welk team jouw voorkeur ligt.
JK = jongste kamp = 7 t/m 9 jarigen
MK = middelste kamp = 10 t/m 12 jarigen
OK = oudste kamp = 13 t/m 15 jarigen
KS = kookstaf
TD = technische dienst
AS = algemene staf = projectcoördinator, weekcoördinator, penningmeester, coördinator inschrijvingen, grafisch ontwerper, webmaster, fondsenwerver

ander team = incidentele ondersteuning tijdens de vakantieweek
Vul hier in aan welk ander team je denkt.
Mogen we foto's, gemaakt ten behoeve van het Kinderkamp Zeeland, waar jij op staat gebruiken voor promotionele en rapportage doeleinden zoals de website humanitaskinderkamp.nl, facebookpagina Kinderkamp Zeeland, presentaties, kennismakingsochtend, enz.?
Controleren en inzenden
Door op verzenden te klikken, geef je aan alle vragen zorgvuldig, waarheidsgetrouw en volledig ingevuld te hebben. Tevens geef je toestemming aan Humanitas om de hierboven ingevulde gegevens tot en met het aankomende kamp op te slaan in de beveiligde webomgeving van het Kinderkamp Zeeland. Hierna zullen de gegevens verwijderd worden (of zoveel eerder mocht je alsnog niet mee gaan op kamp). Een gedeelte van de gegevens wordt verwerkt in de beveiligde portal HRS van Humanitas. Van deze portal ontvang je een login en wachtwoord. Humanitas zal een deel van de gegevens gebruiken om jou te verzekeren gedurende de uitvoering van het vrijwilligerswerk in de vakantieweek. Het kinderkamp zal een deel van de gegevens gebruiken voor het maken van roosters, teamindelingen, menu's. Mocht je vragen en/of bezwaren hebben aangaande de opslag en gebruik van de gegevens uit het formulier of de vragen uit het formulier, neem dan contact op met de projectcoördinator (rechtstreeks of via het contactformulier).

Na klikken op verzenden ziet u een bevestigingspagina. Let op: dit kan wel 20 seconden duren, even geduld a.u.b. …